Ngoại truyện 1 (4) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện Hắc Hóa (Hết)

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 1 (4) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Ngoại truyện 1 (3) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện Hắc Hóa: Không thích hắn ta nữa

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 1 (3) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Ngoại truyện 1 (2) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện Hắc Hóa: Đến đảo

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 1 (2) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Ngoại truyện 1 (1) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện Hắc Hóa: Chim Trong Lồng

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 1 (1) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 76 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Hết chính vănnnnn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 76: Cuối cùng

Tiếp tục đọc “Chương 76 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”