Phong Hành Thiên Hạ – Ngoại truyện 7 [END]

  Ngoại truyện 7: Không có nếu  
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Ngoại truyện 7 [END]”

Phong Hành Thiên Hạ – Ngoại truyện 5

  Ngoại truyện 5: Thử một lần  
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
Tiếp tục ngoại truyện của Mộng Dịch Di và Dạ Văn.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Ngoại truyện 5”

Phong Hành Thiên Hạ – Ngoại truyện 4

  Ngoại truyện 4: Hồi kinh  
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
Ngoại truyện của Mộng Dịch Di và Dạ Văn (tiếp theo chương 65).

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Ngoại truyện 4”

Phong Hành Thiên Hạ – Ngoại truyện 3

  Ngoại truyện 3: Quang hoa như ám  
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi, nguyên quân đa thải hiệt, thử vật tối tương tư[1].

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Ngoại truyện 3”