Ngỗ tác tiên sinh – Vụ 6 – Hung thủ chết mất rồi

Ngỗ tác tiên sinh | Trường Sinh Thiên DiệpThiên

Quyển I: Sở tiên sinh muốn làm quan

Vụ 6: Hung thủ chết mất rồi

Tiếp tục đọc “Ngỗ tác tiên sinh – Vụ 6 – Hung thủ chết mất rồi”

Ngỗ tác tiên sinh – Vụ 5 – Không đầu

Ngỗ tác tiên sinh | Trường Sinh Thiên DiệpThiên

Quyển I: Sở tiên sinh muốn làm quan

Vụ 5: Không đầu

Tiếp tục đọc “Ngỗ tác tiên sinh – Vụ 5 – Không đầu”

Ngỗ tác tiên sinh – Vụ 4 – Gọi hồn

 

Ngỗ tác tiên sinh | Trường Sinh Thiên DiệpThiên

Quyển I: Sở tiên sinh muốn làm quan

Vụ 4: Gọi hồn

Tiếp tục đọc “Ngỗ tác tiên sinh – Vụ 4 – Gọi hồn”

Ngỗ tác tiên sinh – Vụ 3 – Chử Tuyết Sơn Trang

Ngỗ tác tiên sinh | Trường Sinh Thiên DiệpThiên

Quyển I: Sở tiên sinh muốn làm quan

Vụ 3: Chử Tuyết Sơn Trang

Tiếp tục đọc “Ngỗ tác tiên sinh – Vụ 3 – Chử Tuyết Sơn Trang”

Ngỗ tác tiên sinh – Vụ 2 – Ác quỷ trả thù

Ngỗ tác tiên sinh | Trường Sinh Thiên DiệpThiên

Quyển I: Sở tiên sinh muốn làm quan

Vụ 2: Ác quỷ trả thù

Tiếp tục đọc “Ngỗ tác tiên sinh – Vụ 2 – Ác quỷ trả thù”