Chương 30 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 30: Mùi pheromone

Tiếp tục đọc “Chương 30 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 29 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 29: Nắm tay

Tiếp tục đọc “Chương 29 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 28 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 28: Không nắm giữ được

Tiếp tục đọc “Chương 28 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 27 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 27: Không phải đồ tình nhân

Tiếp tục đọc “Chương 27 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 26 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 26: Len lỏi

Tiếp tục đọc “Chương 26 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”