Ngoại truyện 2 (2) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện 2: Trưởng thành (2)

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 2 (2) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Ngoại truyện 2 (1) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện: Trưởng thành (1)

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 2 (1) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Ngoại truyện 1 (4) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện Hắc Hóa (Hết)

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 1 (4) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Ngoại truyện 1 (3) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện Hắc Hóa: Không thích hắn ta nữa

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 1 (3) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Ngoại truyện 1 (2) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện Hắc Hóa: Đến đảo

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 1 (2) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”