Ngoại truyện 1 (4) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện Hắc Hóa (Hết)

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 1 (4) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Ngoại truyện 1 (3) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện Hắc Hóa: Không thích hắn ta nữa

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 1 (3) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”