Ngoại truyện 1 (1) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện Hắc Hóa: Chim Trong Lồng

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 1 (1) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”