Chương 76 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Hết chính vănnnnn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 76: Cuối cùng

Tiếp tục đọc “Chương 76 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 75 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 75: Chuẩn bị cho đám cưới

Tiếp tục đọc “Chương 75 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 74 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 74: Giằng co

Tiếp tục đọc “Chương 74 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 73 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 73: Đề nghị xem mắt

Tiếp tục đọc “Chương 73 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 72 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 72: Sự thật

Tiếp tục đọc “Chương 72 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”