Chương 50 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 50: Không được phép

Tiếp tục đọc “Chương 50 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 49 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 49: Dây đứt phựt

Tiếp tục đọc “Chương 49 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”