Chương 41 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 41:  Đêm trước khi đi

Tiếp tục đọc “Chương 41 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 159 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ (Hết)

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 159: Hồi kết: Gặp lại trên Thần giới

Tiếp tục đọc “Chương 159 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ (Hết)”

Chương 156 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 156: Thần tạo, cấm Thần

Tiếp tục đọc “Chương 156 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”