Chương 39 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 39: Không đủ

Tiếp tục đọc “Chương 39 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”