Chương 38 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 38: Không nương tay

Tiếp tục đọc “Chương 38 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 152 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 152: Vong linh cấp Thần

Tiếp tục đọc “Chương 152 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”