Chương 34 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 34: Tình địch

Tiếp tục đọc “Chương 34 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”