Chương 12 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 12: Cách một bức tường

Tiếp tục đọc “Chương 12 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 148 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 148: Xin đừng hắc hóa! QAQ

Tiếp tục đọc “Chương 148 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”