Chương 141 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đam Ưu | Hân

Chương 141: Gặp lại và hắc hóa

Tiếp tục đọc “Chương 141 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 140 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 140: Tìm được Giản Lục, không thì chết

Tiếp tục đọc “Chương 140 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”