Chương 62 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 62: Định luật Murphy[1]

[1] Định luật Murphy: còn được gọi là “định luật đầu độc” hoặc “định luật bánh bơ”. Dựa trên “nền tảng của sự ngẫu nhiên”, định luật này được đưa ra chỉ với một câu ngắn gọn là: “Nếu có một việc xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra”.

Read More »