Chương 57 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 57: Giả Beta thất bại

Tiếp tục đọc “Chương 57 – Khế ước ngày xuân”

Chương 55 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 55: Tên điên chỉ biết bảo vệ vợ

Tiếp tục đọc “Chương 55 – Khế ước ngày xuân”