Chương 104 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 104: Dò xét rừng Ma

Tiếp tục đọc “Chương 104 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 103 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 103: Cô ta không đẹp bằng anh!

Tiếp tục đọc “Chương 103 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 102 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 102: Y là Rồng!

Tiếp tục đọc “Chương 102 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 101 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 101: Chiến lược tình yêu của Hynes

Tiếp tục đọc “Chương 101 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”