Chương 100 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 100: Hynes xảo quyệt

Tiếp tục đọc “Chương 100 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 98 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 098: Gặp lại

Tiếp tục đọc “Chương 98 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”