Chương 87 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 087: Cuộc đối đầu định mệnh giữa nữ chính và phản diện

Tiếp tục đọc “Chương 87 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 86 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 086: Thú nhân bị ép phải ăn rau một tháng

Tiếp tục đọc “Chương 86 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 85 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 085: Nữ chính và đàn em giành nhau muốn dẫn cậu đến một nơi

Tiếp tục đọc “Chương 85 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 84 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 084: Tư thế bị kabe-don hơi sai sai!

Tiếp tục đọc “Chương 84 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 83 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 083: Cậu giả ngầu tôi giả ngơ!

Tiếp tục đọc “Chương 83 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”