Chương 92 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 092: Dịch chuyển sai lầm!

Tiếp tục đọc “Chương 92 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 91 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 091: Máu Rồng Hoàng Kim và sự thức tỉnh!

Tiếp tục đọc “Chương 91 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 90 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 090: Cấm địa và mộ Rồng!

Tiếp tục đọc “Chương 90 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 89 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 089: Thánh tử một ly là gục

Tiếp tục đọc “Chương 89 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 88 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 088: Kết quả cuộc đối đầu định mệnh

Tiếp tục đọc “Chương 88 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”