Chương 27 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 027: Rồng và Tinh linh nguyên tố!

Tiếp tục đọc “Chương 27 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 26 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 026: Cuối cùng cũng rời khỏi!

Tiếp tục đọc “Chương 26 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”