Chương 28 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 028: Xin lỗi, tự dưng không kiểm soát được cái chân

Tiếp tục đọc “Chương 28 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 27 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 027: Rồng và Tinh linh nguyên tố!

Tiếp tục đọc “Chương 27 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”