[Trích] Sói đi thành đôi – Thư Tình

Thư tình

Biên Nam gửi Khưu Dịch
Đại Hổ Tử gửi Đại Bảo

Trích đoạn Sói Đi Thành Đôi – Vu Triết

Tiếp tục đọc “[Trích] Sói đi thành đôi – Thư Tình”