Phong Hành Thiên Hạ – Chương 73

  Chương 73: Chân tướng nhiệm vụ  
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
“Các ngươi tới rồi.” Cảnh tượng trước mắt chưa rõ ràng, bên tai đã truyền đến âm thanh.

Bọn Ảnh Cô Nguyệt cũng không kinh ngạc nhiều, có thể sống lâu như vậy, người nọ nói thế nào cũng là tiên ma, cảm nhận được bọn họ đến là chuyện đương nhiên.

“A? Ngươi ở đây chờ chúng ta sao?” Mỗi Công Tử Không Vờ Ngầu dễ xúc động.

Read More »