Ngôi nhà rác – Chương 5

CHƯƠNG 05: TRỐN CHẠY

“Tiếng động bên ngoài là gì thế?”

“Tụi bây ra ngoài xem thử đi!”

“Đi xem đi! Mau lên! Đi xem!!”

Tiếp tục đọc “Ngôi nhà rác – Chương 5”