Phong Hành Thiên Hạ – Chương 54

Chương 54: Tên M đáng thương – 1
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
Trước trận đấu năm phút, tất cả người dự thi được dịch chuyển đến sân.

Quy tắc trận tranh tài này trừ một chọi một ra, cơ bản không thay đổi. Thời hạn hai mươi phút, hai bên không thể dùng thuốc (những loại hồi máu hồi khí) và đồ ăn, hết thời gian, nếu chưa phân thắng bại, vẫn dựa theo tình trạng thương thế để định thắng bại.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 54”