Phong Hành Thiên Hạ – Chương 39

Chương 39: Rừng khỉ biển khỉ  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Một con khỉ… Hai con khỉ… Ba con khỉ… Bốn con khỉ… Năm con khỉ… Sáu con khỉ… Ẻ… Hô hô…”

“Thiên Khiếu Hàn ngươi tỉnh lại cho ta!!!!!” Ảnh Cô Nguyệt không quan tâm sáo có thể bị hư không, hung hăng gõ lên đầu Thiên Khiếu Hàn.

“Ai da! Ơ, sáng rồi?” Thiên Khiếu Hàn mơ mơ màng màng đáp.

Read More »