Nhân yêu – Chương 22

 Chương 22  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Khổng Tây tuyệt đối không thừa nhận con gà con chỉ có da không có lông này là phượng hoàng! Cậu TUYỆT ĐỐI! KHÔNG THỪA NHẬN!

[Cận] Tiểu Tây: ai mang tới con gà thử nghiệm của KFC yêu cầu bắt trở về a a a a a !!

[Cận] Lantis: …

Khổng Tây phát điên, gà con chạy càng vui vẻ.

Read More »