Nhân yêu – Chương 10

 Chương 10  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên
 Thân tặng tiểu Hân~

.

Sau đó Khổng Tây cũng không theo bọn họ đi phụ bản, khi cậu thăng lên cấp 55, minoo cùng Khói hồng bị gọi đi đánh Khu Vui Chơi, Cưỡi lừa và Thanh Sam thì tham gia hoạt động bang hội, vì vậy Khổng Tây lại lần nữa bị bỏ rơi.

Một mình cậu cũng không cách nào đánh được quái cấp bậc quá cao, Lantis vẫn chưa tìm cậu, hình như còn đang bận. Vì vậy Khổng Tây, kẻ bị bỏ rơi, một mình bắt đầu nghiên cứu việc luyện hái dược.

Tiếp tục đọc “Nhân yêu – Chương 10”