Chương 5 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 05: Bé rùa

Tiếp tục đọc “Chương 5 – Không thích kẹo sữa”

Chương 4 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 04: Thư viện

Tiếp tục đọc “Chương 4 – Không thích kẹo sữa”

Chương 3 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 03: Sữa dưỡng thể hương sữa

Tiếp tục đọc “Chương 3 – Không thích kẹo sữa”

Chương 2 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 02: Vết thương

Tiếp tục đọc “Chương 2 – Không thích kẹo sữa”

Chương 1 – Không thích kẹo sữa

Tiếp tục nạp thêm đường cho cuộc sống =))) Truyện ngắn, bối cảnh đại học, nhẹ nhàng ngọt ngào, HE~

Mục Lục

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 01: Được chứ?

Tiếp tục đọc “Chương 1 – Không thích kẹo sữa”